regulamin

Regulamin sesji zdjęciowej
1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem sesji zdjęciowej dalej zwaną „Sesją” jest firma Aleksander Zakrzewski NIP: 8672145364 zwanego dalej „Organizatorem”.
2. UCZESTNICY
2.1 Uczestnikiem sesji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Sesji za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Sesji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikiem”.
2.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć w których pozował będzie Uczestnik.
3. ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W SESJI
3.1 Aby wyrazić chęć uczestnictwa w Sesji należy wpisać swoje imię i nazwisko w komentarzu poniżej posta z którego Uczestnik został przekierowany do tego regulaminu lub podążać według zaleceń kierowanych z miejsca z którego Uczestnik został przekierowany do tego regulaminu.
3.2 Przystępując do Sesji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Sesji oświadcza, iż:
3.2.1 Wyraża zgodę na nieodpłatne pozowanie do zdjęć w Sesji w sposób odpowiedni do wskazówek Organizatora.
3.2.2 Zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.2.3 Wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie fotografii wykonanych przez Organizatora do celów marketingowych na wszystkich polach w postaci: autorskiej strony internetowej, portalach społecznościowych (social media), portalach o tematyce fotograficznej, wystawach fotograficznych, reklam działalności Wykonawcy, konkursach fotograficznych.
3.2.4 Z tytułu wykorzystania fotografii w materiałach reklamujących działalność Organizatora , Uczestnik nie posiadają żadnych roszczeń finansowych.
3.2.5 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej prasie i telewizji, oraz rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akcji plakatowej, bilboardowej.
3.2.6 Uczestnik wyrażają zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego podczas Sesji.
3.2.7 Późniejsze odwołanie przez Uczestnika zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku uwiecznionego podczas Sesji skutkuje zapłatą przez Uczestnika na rzecz Organizatora odszkodowania w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3.2.8 Uczestnikowi zabrania się wykorzystania fotografii wykonanych przez Organizatora w celach komercyjnych, w związku z prowadzoną przez niego lub przez osoby którym zdjęcia są okazywane działalnością gospodarczą oraz czerpać z nich jakiekolwiek dochody i korzyści materialne.
3.2.9 Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Organizatora.
3.2.10 Uczestnik zobowiązany jest do podpisania każdego publikowanego zdjęcia z Sesji imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia (fot. Aleksander Zakrzewski).
3.2.11 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Regulamin niniejszej Sesji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.azakrzewski.pl/regulamin
4.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4.3 Sesja nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4.4 Zgłoszenie się do wzięcia udziału w Sesji jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Sesji warunków niniejszego regulaminu.